Tatimet publikojnë manualin për pagesën e sigurimeve shoqërore, ja si bëhet deklarimi elektronik

Pagesa e kontributeve të sigurimeve shoqërore konsiderohet si tatimi më i rëndësishëm për efektin social që ka avancë për shtresat më të vjetra të popullsisë.

Mirëpo për shkak të vështirësive financiare, por ndonjëherë edhe për shkak të mosnjohjes së procedurave bizneset humbasin korrektesën në pagesën e këtyre detyrimeve.

Drejtoria e Përgjithshme tatimeve tashmë ka bërë gati një manual të posaçëm për detyrimet dhe afatet në pagesat e sigurimeve që të gjithë kategoritë e punonjësve kanë.

Punëdhënësit dhe të vetëpunësuarit, janë të detyruar:

Të deklarojnë në sistemin e tatimeve listëpagesën, ku përfshihen të dhënat për çdo individ dhe në total si më poshtë:

– Emri e mbiemri,

– Numri personal,

– Kategoria e pozicionit të punës,

– Paga,

– Shuma për t’u paguar e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore, të sigurimeve shëndetësore,

– Tatimin mbi të ardhurat nga punësimi.

të deklarojnë në sistemin e tatimeve ndryshimet dhe lëvizjen e punonjësve, shtesat e pakësimet, sipas procedurave dhe afateve të përcaktuara me ligj.

Afatet e deklarimit dhe të pagesës së kontributeve

Tatimpaguesit personat juridikë dhe fizikë, të regjistruar si tatimpagues, në përgjegjësinë tatimore të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël, brenda datës 20 të muajit te parë pas përfundimit të çdo tremujori të vitit kalendarik.

Tatimpaguesit persona juridikë dhe fizikë të tjerë (tatimpaguesit e regjistruar për Tatimin mbi Fitimin, Entet Publike, OJF-të, etj.) brenda datës 20 të muajit pasardhës. Pagesa e detyrimeve të kontributeve të detyrimeve të kontributeve shoqërore dhe shëndetësore bëhet në bankat e nivelit të dytë nëpërmjet urdhërpagesës të gjeneruar nga sistemi elektronik, pas dorëzimit të deklaratës.

Deklarimi i të punësuarave në sistemin elektronik tatimor

Brenda dy ditëve pune, pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit ose në Administratën Tatimore, personat juridikë ose fizikë, duhet të deklarojnë në sistemin tatimor listën e të punësuarve, pagën përkatëse, përfshirë personin fizik apo/edhe punonjësit e papaguar të familjes mbi 16 vjeç, me të cilët ai punon e bashkëjeton ligjërisht.

Personat fizikë të vetëpunësuar pa punëmarrës dhe pa punonjës të papaguar të familjes kanë të drejtë që deklarimin në sistemin tatimor ta kryejnë të paktën 3 ditë përpara afatit fundor të paraqitjes së deklaratës (listëpagesës).

Llogaritja e detyrimit të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore bëhet me efekte që prej datës së regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit ose në Administratën Tatimore.

Deklarimi i ndryshimit të numrit të punonjësve

 • Tatimpaguesi është i detyruar të deklarojë në sistemin elektronik të tatimeve, çdo punonjës që fillon punë për herë të parë, apo të punësuar rishtazi pranë tij, të paktën një ditë kalendarike përpara fillimit të punës.
 • Tatimpaguesi është i detyruar të deklarojë në sistemin elektronik, të tatimeve, të larguarit nga puna, brenda 10 ditëve kalendarike nga data e largimit.

Llogaritja e kontributeve për punëmarrësin:

 • Kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore për punëmarrësin llogariten mbi pagën bruto dhe shtesat e tjera, brenda një page bruto minimale dhe nivelit maksimal.
 • Kontributet e detyrueshme të sigurimit shëndetësor për punëmarrësin llogariten sipas nivelit të përcaktuar mbi pagën bruto të tij dhe shtesat e tjera, e cila nuk mund të jetë më e vogël se paga minimale.

Llogaritja e kontributeve për personin e vetëpunësuar dhe punonjësin e papaguar të familjes.

 • Kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore për personin e vetëpunësuar, përfshirë punëdhënësin e vetëpunësuar dhe punonjësin e papaguar të familjes, llogariten si përqindje mbi pagën minimale të miratuar për efekt të llogaritjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore.
 • Kontributet e detyrueshme të sigurimit shëndetësor për personin e vetëpunësuar, përfshirë punëdhënësin e vetëpunësuar dhe punonjësin e papaguar të familjes, llogariten sipas nivelit të parashikuar si përqindje mbi dyfishin e pagës minimale.

Niveli i pagës minimale bruto

Niveli i pagës minimale bruto mbi të cilat paguhen kontributet përcaktohet me Vendim të Këshillit të Ministrave.

Penaliteti për mosdeklarim dhe mos pagesë në afat

 • Tatimpaguesi, i cili nuk dorëzon në afatin e përcaktuar sipas ligjit deklaratën, dënohet me gjobë për çdo deklaratë tatimore të padorëzuar.
 • Tatimpaguesi, i cili nuk arrin që brenda afatit të parashikuar në këtë ligj, të paguajë shumën e kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore, detyrohet të paguajë gjobën dhe kamatëvonesën që llogariten mbi shumën e detyrimit të papaguar për çdo ditë.
REMOTE_ADDR:[]

2 komente në “Tatimet publikojnë manualin për pagesën e sigurimeve shoqërore, ja si bëhet deklarimi elektronik”

 1. maksi says:

  nje nisme per tu vleresuar kjo e tatimeve pasi nepermjet ndryshimeve qe parashikon ne sistemi e pensioneve shteterore nxit gjitheperfshirjen edh te skemave vullnetare te pensioneve dhe i ndergjegjeson me tej punedhenesit per te paguar siguracionet e punonjesve te tyre duke i reduktur edhe punen e zeze

 2. eda says:

  Bravo per hartimin e procedurave qe e bejne me te thjeshte punen e qytetareve, gjithashtu e pergezoj se tepermi pasi po ndergjegjesoni te gjitha kategorite rreth rendesise qe kane per te ardhem sigurimet shoqerore.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email nuk do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme shënohen *